• Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa on otettu musiikin laajan oppimäärän uusi opetussuunnitelma maltillisesti käyttöön kuluneen lukuvuoden aikana. Elokuusta 2019 alkaen kaikki oppilaat siirtyvät vähitellen uuteen opetussuunnitelmaan joustavasti ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

    Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat oppilas aktiivisena toimijana ja opintojen yksilöllisyys. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua sekä luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle.

    Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta (niin kuin aikaisemminkin), ja niihin jokaiseen kuuluu instrumenttiopintojen lisäksi yhteissoittoa, musiikin hahmotusaineita ja kotiharjoittelua. Tasolta toiselle siirryttäessä soitetaan tasokonsertti, jonka voi toteuttaa hyvin yksilöllisellä tavalla ja sen sisällön voi esimerkiksi jakaa useampaan esiintymiseen. Opintojen arvioinnissa käytetään vain sanallista arviointia, ja arvioinnissa painotetaan suorituksen lisäksi prosessia ja itsearviointia. Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista.

    Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, jonka voi toteuttaa monilla eri tavoilla. Syventävissä opinnoissa on kolme eri painotusta: solistinen (kuten entinen D-tutkinto), yhteismusisointi ja oman musiikin painotus. Jokainen oppilas voi suunnitella itselleen sopivan opintopaketin yhdessä opettajansa kanssa. Suoritettuaan perusopinnot ja syventävät opinnot oppilas saa musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

    Musiikin hahmotusaineisiin (muha) on tullut aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja ja joustoa. Perusopinnoissa suoritettavat muha 1 – muha 3 ovat kaikille yhteisiä opintoja. Muha 4:ssa on kolme vaihtoehtoista kurssia, joista voi valita itselle sopivimman. Syventävissä opinnoissa kaikki suorittavat ensin muha 5 -kurssin, ja sen jälkeen valitaan puoli vuotta kestäväiä, itselle sopivia muha-kursseja.

    Uusi opetussuunnitelma 2019 on luettavissa tässä: Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetussuunnitelma 2019 Opetussuunnitelmasta saa tarkempaa tietoa opintokokonaisuuksien sisällöistä, musiikin hahmotusaineiden valinnaisuudesta ja laajan oppimäärän arviointikriteereistä.